Dr. Jinze Wang
at Brion Technologies (Shenzhen) Co Ltd
SPIE Involvement:
Author
Publications (6)

Proceedings Article | 28 April 2023 Presentation + Paper
Proceedings Volume 12494, 124940B (2023) https://doi.org/10.1117/12.2658508
KEYWORDS: Stochastic processes, Data modeling, Optical proximity correction, Line width roughness, Source mask optimization, Computational lithography, Semiconducting wafers, Modeling, Performance modeling, Photons

Proceedings Article | 25 May 2022 Presentation + Paper
Proceedings Volume 12056, 1205607 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2613926
KEYWORDS: Etching, Process modeling, Data modeling, Performance modeling, Optical proximity correction, Semiconducting wafers, Scanning electron microscopy, Calibration, Model-based design, Metrology

Proceedings Article | 23 March 2020 Presentation + Paper
Proceedings Volume 11327, 113270B (2020) https://doi.org/10.1117/12.2552001
KEYWORDS: Etching, Metrology, Calibration, Scanning electron microscopy, Data modeling, Optical proximity correction, Critical dimension metrology, Performance modeling, Image processing, Semiconducting wafers

Proceedings Article | 17 May 2019 Paper
Wei Yuan, Yifei Lu, Yuhang Zhao, Shoumian Chen, Ming Li, Hongmei Hu, Shuxin Yao, Zhunhua Liu, Qiaoqiao Li, Yu Tian, Zhiquan Zhou, Lirong Gu, Jinze Wang, Xichen Sheng, Guanyong Yan, Yazhong Zheng, Yueliang Yao, Yanjun Xiao, Liang Liu, Qian Zhao, Mu Feng, Jun Chen, Jun Lang
Proceedings Volume 10961, 109610N (2019) https://doi.org/10.1117/12.2516236
KEYWORDS: Metrology, Calibration, Data modeling, Scanning electron microscopy, Optical proximity correction, Performance modeling, Critical dimension metrology, Semiconducting wafers, Image processing, Photomasks

Proceedings Article | 22 March 2018 Paper
Qian Zhao, Lei Wang, Jazer Wang, ChangAn Wang, Hong-Fei Shi, James Guerrero, Mu Feng, Qiang Zhang, Jiao Liang, Yunbo Guo, Chen Zhang, Tom Wallow, David Rio, Lester Wang, Alvin Wang, Jen-Shiang Wang, Keith Gronlund, Jun Lang, Kar Kit Koh, Dong Qing Zhang, Hongxin Zhang, Subramanian Krishnamurthy, Ray Fei, Chiawen Lin, Wei Fang, Fei Wang
Proceedings Volume 10585, 105852Q (2018) https://doi.org/10.1117/12.2299971
KEYWORDS: Metrology, Data modeling, Calibration, Optical proximity correction, Scanning electron microscopy, Image processing, Time metrology, Critical dimension metrology, Semiconducting wafers, Error analysis

Showing 5 of 6 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top