Dr. Qian Zhao
Sr. Product Engineer at ASML
SPIE Involvement:
Author
Publications (15)

Proceedings Article | 22 April 2024 Poster + Paper
Proceedings Volume 12957, 129571M (2024) https://doi.org/10.1117/12.3009845
KEYWORDS: Calibration, Optical proximity correction, Extreme ultraviolet, Data modeling, Education and training, Performance modeling, Advanced patterning, Metrology, Machine learning, Databases

Proceedings Article | 22 February 2021 Poster + Paper
Proceedings Volume 11613, 116130Y (2021) https://doi.org/10.1117/12.2584692
KEYWORDS: Calibration, Machine learning, Signal processing, Physics, Optical proximity correction, Metrology, Lithography, Computational lithography

Proceedings Article | 23 March 2020 Presentation + Paper
Proceedings Volume 11327, 113270B (2020) https://doi.org/10.1117/12.2552001
KEYWORDS: Etching, Metrology, Calibration, Scanning electron microscopy, Data modeling, Optical proximity correction, Critical dimension metrology, Performance modeling, Image processing, Semiconducting wafers

Proceedings Article | 17 May 2019 Paper
Wei Yuan, Yifei Lu, Yuhang Zhao, Shoumian Chen, Ming Li, Hongmei Hu, Shuxin Yao, Zhunhua Liu, Qiaoqiao Li, Yu Tian, Zhiquan Zhou, Lirong Gu, Jinze Wang, Xichen Sheng, Guanyong Yan, Yazhong Zheng, Yueliang Yao, Yanjun Xiao, Liang Liu, Qian Zhao, Mu Feng, Jun Chen, Jun Lang
Proceedings Volume 10961, 109610N (2019) https://doi.org/10.1117/12.2516236
KEYWORDS: Metrology, Calibration, Data modeling, Scanning electron microscopy, Optical proximity correction, Performance modeling, Critical dimension metrology, Semiconducting wafers, Image processing, Photomasks

Proceedings Article | 26 March 2019 Presentation + Paper
Young-Seok Kim, SeIl Lee, Zhenyu Hou, Yiqiong Zhao, Meng Liu, Yunan Zheng, Qian Zhao, Daekwon Kang, Lei Wang, Mark Simmons, Mu Feng, Jun Lang, Byoung-Il Choi, Gilbert Kim, Hakyong Sim, Jongcheon Park, Gyun Yoo, JeonKyu Lee, Sung-woo Ko, Jaeseung Choi, Cheolkyun Kim, Chanha Park
Proceedings Volume 10959, 1095913 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2515274
KEYWORDS: Calibration, Metrology, Optical proximity correction, Data modeling, Instrument modeling, Scanning electron microscopy, Time metrology, Neural networks, Semiconducting wafers

Showing 5 of 15 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top