Dr. Chiyan Kuan
at HMI
SPIE Involvement:
Author
Publications (8)

Proceedings Article | 20 March 2020 Paper
Eric Ma, Weiming Ren, Xinan Luo, Shuo Zhao, Xuerang Hu, Xuedong Liu, Chiyan Kuan, Kevin Chou, Martijn Maassen, Weihua Yin, Aiden Chen, Niladri Sen, Martin Ebert, Lei Liu, Fei Wang, Oliver Patterson
Proceedings Volume 11325, 113250F (2020) https://doi.org/10.1117/12.2553556
KEYWORDS: Inspection, Semiconducting wafers, Electrons, Optical inspection, Defect detection, System integration, Defect inspection, Image processing, Image quality standards, Semiconductor manufacturing

Proceedings Article | 18 October 2018 Presentation + Paper
Proceedings Volume 10810, 108100U (2018) https://doi.org/10.1117/12.2502588
KEYWORDS: Photomasks, Semiconducting wafers, Critical dimension metrology, Liquid phase epitaxy, Extreme ultraviolet, Metrology, Cadmium sulfide, Nanoimprint lithography, Inspection, Error analysis

Proceedings Article | 19 March 2016 Paper
Ravi Bonam, Hung-Yu Tien, Acer Chou, Luciana Meli, Scott Halle, Ivy Wu, Xiaoxia Huang, Chris Lei, Chiyan Kuan, Fei Wang, Daniel Corliss, Wei Fang, Jack Jau, Zhengqing John Qi, Karen Badger, Christina Turley, Jed Rankin
Proceedings Volume 9776, 97761C (2016) https://doi.org/10.1117/12.2219601
KEYWORDS: Photomasks, Semiconducting wafers, Inspection, Extreme ultraviolet, Defect inspection, Wafer inspection, Optical inspection, Wafer-level optics, Nonlinear optics, Optical simulations, Extreme ultraviolet lithography, Defect detection

Proceedings Article | 8 November 2012 Paper
Takeya Shimomura, Shogo Narukawa, Tsukasa Abe, Tadahiko Takikawa, Naoya Hayashi, Fei Wang, Long Ma, Chia-Wen Lin, Yan Zhao, Chiyan Kuan, Jack Jau
Proceedings Volume 8522, 85220L (2012) https://doi.org/10.1117/12.976017
KEYWORDS: Inspection, Extreme ultraviolet, Photomasks, Defect detection, Ruthenium, Extreme ultraviolet lithography, Semiconductors, Optical inspection, Reflectivity, Semiconducting wafers

Proceedings Article | 7 April 2011 Paper
Proceedings Volume 7969, 79691B (2011) https://doi.org/10.1117/12.879565
KEYWORDS: Inspection, Extreme ultraviolet, Photomasks, Extreme ultraviolet lithography, Defect detection, Lithography, Manufacturing, Particles, Electronic components, Opacity

Showing 5 of 8 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top