Dr. Kuo-Feng Pao
at HMI
SPIE Involvement:
Author
Publications (5)

Proceedings Article | 26 May 2022 Poster + Presentation + Paper
Wen Zhan Zhou, Kan Zhou, Yu Yang Bian, Yu Zhang, Ijen van Mil, Robbin Zhu, Jo Zhu, Ivan Mao, Kai yuan Chi, Xuechen Zhu, Kelvin Pao, Pei Wang, Lilla Wang, Abdalmohsen Elmalk, Gary Zhang
Proceedings Volume 12053, 120532A (2022) https://doi.org/10.1117/12.2638430
KEYWORDS: Metrology, Semiconducting wafers, Control systems, Optical proximity correction, Logic devices, Reticles, Stochastic processes, High volume manufacturing, Finite element methods, Error analysis

Proceedings Article | 22 February 2021 Presentation + Paper
Kuan-Ming Chen, Wolfgang Henke, Ji-Hoon Jung, Ewa Kasperkiewicz, Anita Bouma, Rizvi Rahman, Gratiela Isai, Gwang-Gon Kim, Sotirios Tsiachris, Jae-Doug Yoo, Yuna Park, JaeYoung Park, Jonggeun Won, Nang-Lyeom Oh, Hsin-Yu Chen, WeiTai Lin, Chih-Hung Hsieh, Kuo-Feng Pao, Kyoyeon Cho, Abdalmohsen Elmalk, Sudharshanan Raghunathan, Taekwon Jee, Seung-Uk Jeong, Jeongwoo Jae, Sang-Woo Kim, Dongyoung Lee, Jungchan Kim, WonKwang Ma, Sang-Ho Lee, Chan-Ha Park
Proceedings Volume 11611, 116111V (2021) https://doi.org/10.1117/12.2584149
KEYWORDS: Semiconducting wafers, Critical dimension metrology, Overlay metrology, Optical lithography, Metrology, Visualization, Statistical analysis, Lithography, Graphic design, Etching

Proceedings Article | 22 February 2021 Presentation + Paper
Proceedings Volume 11609, 1160916 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2584767
KEYWORDS: Stochastic processes, Pattern recognition, Semiconducting wafers, Wafer inspection, Inspection, Defect detection, Metrology, Failure analysis, Data modeling, Calibration

Proceedings Article | 22 February 2021 Presentation + Paper
Wallace He, Camille Xu, Daniels Bae, Kunyuan Chen, Andy Lan, Richer Yang, Abdalmohsen Elmalk, Aiqin Jiang, Fuming Wang, Double Chung, Shane Su, Kuo-Feng Pao, Oliver Patterson, Sudharshanan Raghunathan, Marc Kea, Jason Liao
Proceedings Volume 11611, 116112B (2021) https://doi.org/10.1117/12.2584739

Proceedings Article | 22 February 2021 Presentation + Paper
Proceedings Volume 11611, 116111Y (2021) https://doi.org/10.1117/12.2584654
KEYWORDS: Overlay metrology, Statistical analysis, Scanning electron microscopy, Metrology, Semiconducting wafers, Error analysis, Critical dimension metrology, Stochastic processes, Shape analysis, Image analysis

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top