Dr. Dong Qing Zhang
SPIE Involvement:
Author
Publications (11)

Proceedings Article | 22 March 2018 Paper
Qian Zhao, Lei Wang, Jazer Wang, ChangAn Wang, Hong-Fei Shi, James Guerrero, Mu Feng, Qiang Zhang, Jiao Liang, Yunbo Guo, Chen Zhang, Tom Wallow, David Rio, Lester Wang, Alvin Wang, Jen-Shiang Wang, Keith Gronlund, Jun Lang, Kar Kit Koh, Dong Qing Zhang, Hongxin Zhang, Subramanian Krishnamurthy, Ray Fei, Chiawen Lin, Wei Fang, Fei Wang
Proceedings Volume 10585, 105852Q (2018) https://doi.org/10.1117/12.2299971
KEYWORDS: Metrology, Data modeling, Calibration, Optical proximity correction, Scanning electron microscopy, Image processing, Time metrology, Critical dimension metrology, Semiconducting wafers, Error analysis

Proceedings Article | 16 October 2017 Paper
Liang Cao, Jie Zhang, Wenchao Jiang, Jiechang Hou, Dongqing Zhang, Wei-long Wang
Proceedings Volume 10451, 104511J (2017) https://doi.org/10.1117/12.2280186
KEYWORDS: SRAF, Printing, Image classification, Gaussian filters, Feature extraction, Image filtering, Edge detection, Semiconducting wafers, Detection and tracking algorithms, Silicon

Proceedings Article | 18 March 2015 Paper
Chin Boon Tan, Kar Kit Koh, Dongqing Zhang, Yee Mei Foong
Proceedings Volume 9426, 94261Y (2015) https://doi.org/10.1117/12.2085712
KEYWORDS: SRAF, Printing, Lawrencium, Optical proximity correction, Calibration, Semiconducting wafers, Binary data, Image processing, Scanning electron microscopy, Optimization (mathematics)

Proceedings Article | 18 March 2015 Paper
Proceedings Volume 9426, 94261P (2015) https://doi.org/10.1117/12.2085711
KEYWORDS: Data modeling, Calibration, Photomasks, Wafer-level optics, Performance modeling, Semiconducting wafers, Photoresist processing, Optical proximity correction, SRAF, 3D modeling

Proceedings Article | 31 March 2014 Paper
Proceedings Volume 9052, 905221 (2014) https://doi.org/10.1117/12.2044779
KEYWORDS: Optical proximity correction, 3D modeling, Scanners, Semiconducting wafers, Photomasks, Data modeling, 3D scanning, Binary data, Optics manufacturing, Performance modeling

Showing 5 of 11 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top